Profil absolventa

Podle zaměření studovaného oboru se absolvent orientuje v oblasti předškolní pedagogiky, v sociálních službách, marketingu, managementu, právu, ovládá základy podnikání a účetnictví, orientuje se v ekonomických pojmech a kategoriích, zvládá řešení strategických problémů (praktických i teoretických). Je schopen týmové práce, používá moderní technologie a prostředky komunikace, jeden světový jazyk ovládá na minimální úrovni B1 a další cizí jazyk na minimální úrovni A2 podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolvent se v praxi uplatní v oblasti předškolní výchovy a v sociálních službách, i jako střední management a samostatný podnikatel. Je připraven ucházet se o práci v rámci EU.