Informace o studiu

Ředitel školy vyhlašuje každoročně přijímací řízení v souladu se Školským zákonem 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20, 70 a Nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, tj. splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání v daném oboru.

Ředitel školy tedy může přijmout uchazeče po posouzení jeho dokladů o předchozím vzdělávání (např. maturitní vysvědčení) i do vyššího ročníku.

Co musí zájemce o studium udělat

  • vyplnit a doručit oficiální přihlášku ke studiu na adresu školy (přílohami přihlášky jsou kopie vysvědčení, případně výuční list u nástavbového studia)
  • převzít rozhodnutí o přijetí a podepsat smlouvu o studiu

Způsob studia

Studium bude probíhat ve víkendových studijních soustředěních, cca 1 víkend v měsíci.

Naše škola preferuje vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci, ohleduplnosti a schopnosti tolerance:

  • školní řád zahrnuje práva a povinnosti žáků, učitelů, rodičů a ostatních pracovníků školy
  • na začátku každého školního roku si žáci a učitelé v každé třídě vytváří pravidla soužití
  • důraz klademe na vzájemnou komunikaci
  • na začátku každého školního roku žáci obdrží rozpis plánu konzultačních hodin
  • pro zájemce je připraveno ubytování v obci

 

Přihlášku pro řádné dálkové studium i zkrácenou formu studia si můžete stáhnout zde ve formátu XLSX.

Přihlášku pro nástavbové studium si můžete stáhnout zde ve formátu XLSX.

Způsob hodnocení žáků

Žáci se hodnotí na základě ústního a písemného projevu. Hodnotí se také práce s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi.

Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností.

Způsob ukončení studia

Na závěr studia žáci složí maturitní zkoušku a získají vysvědčení o maturitní zkoušce, která je dokladem o získání středního vzdělání. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Školné

Konkrétní výše školného se upřesňuje každoročně s ohledem na reálné náklady školy a inflaci. Je splatné buď najednou nebo v jednotlivých splátkách v průběhu školního roku.

Výše školného pro školní rok 2017/2018 je stanovena následovně:

  • dálkové studium – 18 000,- Kč ročně
  • nástavbové studium – 18 000,- Kč ročně
  • při čtvrtletním placení činí školné 4 800,- Kč za každé čtvrtletí

Školné je splatné vždy k 25. dni předcházejícího měsíce příslušného splátkového období na číslo účtu: 2106611319/0800.

Pro podrobnější informace kontaktujte, prosím, sekretariát školy